توضیحات

اسید هیدروکلریک محلولی شفاف، بی رنگ، با بوی بسیار تند با قدرت خورندگی بسیار بالا و با PH  ما بین 0 تا 2 که در صنعت مخصوصاً جهت جرم گیری سطوح بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، همه ما عموماً نام تیزاب سلطانی را شنیده ایم که از ترکیب اسید کلریدریک و اسید نیتریک تولید میگردد.

این اسید به علت تک پروتونی بودن در بین 6 اسید قوی معدنی کمترین تمایل را به شرکت در واکش های اکسایش و کاهش دارد فلذا با وجود اسیدیته بالا کمترین خطرات را جهت استفاده داراست زیرا که پس از تجزیه شده یون کلر عموماً واکنش ناپذیر و غیر سمی است.

واحدهای صنعتی تولید کننده در کشور ما این اسید را عموماً با خلوص 30%-33% تولید مینمایند که بصورت فله و توسط تانکرهای حمل اسید 23-25 تنی جهت استفاده در کارخانجات و واحد های تولیدی حمل میگردد.

به علت کاربرد اسید هیدروکلریک در تولید مواد مخدر صادرات این اسید به کشورهای همسایه نیاز به اخذ مجوز توسط خریدار از کشور عزیزمان دارد.