توضیحات

کلسیم کلراید پودر سفید رنگ بلورین و با بافت دانه دانه، پرک و کلوخه بشدت جاذب آب است و رطوبت را از هوا جذب می نماید حل شدن این ماده در آب بشدت گرما زاست، این ماده در ساخت بتن های زودگیر استفاده میگردد، در تهیه رنگدانه ها و صابونهای فلزی، این ماده در بتن باعث خوردگی آماتورها می شود به همین دلیلی از این ماده در ساخت بتنهای زودگیر استفاده میگردد که بدون آرماتور باشند، برای مثال در چاههای حفاری.

کلسیم کلراید را می توان مستقیماً از آهک استحصال نمود ولی در مقدار صنعتی به عنوان محصول جانبی از فرایند (solvey Process)  بدست می آورند.

CaCl2.2H2O دی‌هیدرات
CaCl2.4H2O تترا هیدرات
CaCl2.6H2O هگزاهیدرات