توضیحات

نیتروژن یکی از مهمترین عناصر و عوامل کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب در همه محصولات زراعی و باغی می باشد. مصرف کود اوره در خاکهای قلیایی و در مناطق خشک به دلیل فعالیت آنزیم اوره آز و هیدرولیز اوره باعث افزایش قلیاییت و تصعید آمونیاک و درنتیجه مسمومیت گیاه میشود در حالیکه سولفات آمونیوم به سبب وجود گوگرد در ترکیب خود باعث کاهش PH خاک شده و شرایط فراهمی برای عناصر میکرو را افزایش میدهد. این کود از ترکیب آمونیاک و اسید سولفوریک به دست می آید. این کود یکی از مناسبترین کودها برای خاکهای آهکی به شمار می آید به این دلیل که هم دارای گوگرد بوده هم اسیدزا می باشد و به دلیل داشتن نیتروژن آمونیومی به رسها متصل می گردد و کمتر از سایر کودهای نیتروژنی از خاک شسته می شود. این کود دارای 24% گوگرد و دارای 21% نیتروژن می باشد بسیار محلول در آب بوده (750 گرم در یک کیلوگرم آب) و به دلیل دارا بودن دو نوع گرانول و پودری می توان از آن بصورت دست پاش، چال کود و محلول در آب زاراعی استفاده نمود، از جمله کودهایی است که توسط سازمان آب و خاک بسیار توصیه می گردد مصرف آن برای بهبود کیفیت محصولات باغی و صیفی اکیداً توصیه میشود.