توضیحات

نیترات آمونیوم محتوی 34% ازت است که عموماً جهت بالا بردن ازت خاک و یا نیتراته کردن جهت افزایش راندمان محصولات از آن استفاده می گردد. البته لازم به ذکر است که این ماده خاصیت انفجاری داشته و در صنایه نظامی نیز مصرف بالایی دارد. و نکته این که از لحاظ امنیت بین مواد منفجره ایمن ترن ماده محسوب می گردد. این کود از ترکیب اسیدنیتریک با آمونیاک به دست می آید. از نظر اسیدزایی یک کود کاملا خنثی است و بسیار جاذب رطوبت است. نیترات آمونیوم یک جایگزین مناسب برای آمونیوم بدون آب است زیرا حاوی اوره نبوده و اگر به روش پخش سطحی بکار رود به اندازه اوره تصعید نمیشود و در حقیقت با توجه به درصد پایین ازت موجود در آن نسبت به کود اوره پایداری ازت در نیترات آمونیوم در مقایل تصعید است که مصرف این کود را برای کشاورزان توجیه می نماید .کاملا محلول در آب بوده و واکنش آن با آب بسیار گرما گیر است  و مصرف آن بصورت تقسیط مکرر در مناطق سردسیر، دیمزارها و باغهای میوه توصیه میشود.