مواردی که محلولپاشی نسبت به کوددهی در خاک ارجحیت دارد

شاید این سئوال در ذهن شما باشد که در چه مواردی که محلولپاشی نسبت به کوددهی در خاک ارجحیت دارد ؟

– هنگامیکه فعالیت و رشد ریشه ها به دلیل تهویه کم خاك، رطوبت بسیارپایین و یا بسیار بالاي خاك و آلودگی به بیماري نماتد و خسارت آفات و جوندگان کاهش یافته است.

– هنگامیکه نیاز به رفع سریع کمبود مواد غذایی احساس می شود (براساس آنالیز برگ یا مشاهده اي).

جذب مواد عذایی از طریق برگ خیلی سریعتر از ریشه انجام می شود. یکی از مزیتهاي تغذیه برگی، واکنش سریع گیاه به مواد غذایی بکار برده شده است. راندمان جذب موادغذایی در تغذیه برگی 8 تا 9 برابر بیشتر از هنگامی است که کاربرد خاکی صورت گرفته باشد. بنابراین هنگامیکه علائم کمبود دیده می شود، یک راه سریع اما موقت رفع کمبود، تغذیه برگی می باشد.

– هنگامیکه دسترسی مواد غذایی در خاك کاهش یافته است. در خاکهایی که داراي شرایط خاصی مانند رطوبت بیش از حد و یا خیلی کم خاك، دماي پایین و نامتعادل بودن عناصر غذایی در خاك pHهستند، ممکن مواد غذایی در دسترس ریشه قرار نگیرند. بعنوان مثال، دسترسی عناصر میکرو در بالا کاهش پیدا می کند. در جنین شرایطی، تغذیه برگی عناصر میکرو موثرترین راه pH خاکهایی با جهت عرضه این عناصر به گیاه می باشد.

– هنگامیکه ریشه ها قادر به جذب کافی مواد غذایی در یک مرحله بحرانی از رشد گیاه نباشند.در زمان اوج تقاضا براي مواد غذایی، تغذیه برگی می تواند به کمک جذب ریشه آمده (مخصوصا رشد مغز) و بسیار کارآمد باشد. گیاهان در مراحل مختلف رشد خود، نیازهاي غذایی متفاوتی دارند. در این مواقع کنترل تعادل موادغذایی درخاك مشکل است. تغذیه برگی در مراحل کلیدي رشد گیاه جهت افزایش کمی و کیفی محصول ضروري است.

– یکی دیگر از مواردی که محلولپاشی نسبت به کوددهی در خاک ارجحیت دارد هنگامی است که کیفیت بالاي محصول مد نظر باشد، تغذیه برگی در اواخر دوره رشد رویشی می تواند کیفیت محصول تولیدي را افزایش دهد.

– هنگامیکه مقاومت به آفات و بیماریها مد نظر باشد، تغذیه برگی با مواد غذایی حاوي فسفر و پتاسیم می تواند توسعه بیماریها را کاهش داده و افزایش کمی و کیفی محصول را به دنبال داشته باشد.

– از دیگر از مواردی که محلولپاشی نسبت به کوددهی در خاک ارجحیت دارد هنگامی است میزان محصول زیاد و عدم تغذیه کافی و یا برگ ریزي قبل از موعد باعث کاهش گسترش و ضعف ریشه شده باشد. در چنین شرایطی در سال بعد ریشه ها قادر به جذب کافی نیازهاي غذایی گیاه نبوده و بایستی از طریق تغذیه برگی این نقیصه را جبران نمود.