بعضی از انواع بیماری گیاهی

بعضی از انواع بیماری گیاهی

بی‌رنگی: (Etiolation)


ازبین رفتن رنگ سبز گیاه به علت رشد درتاریکی یا دراثر مواد تولید شده در میکروارگانیزم‌ها

 

سبزردی یا کلروز: (Chlorosis)

این نوع از بیماری گیاهی که موجب از بین رفتن جزئی یا کلی رنگ سبز اندام‌های گیاهی دراثر کمبود موادغذایی یا حمله‌ی پاتوژن‌ها با وجود نور کافی گفته می‌شود. کلروز با برطرف شدن عامل آن محو شده و گیاه رنگ طبیعی خود را به دست می‌آورد.

 

ملانوز: (Melanose)


به قهوه‌ای یا سیاه شدن غده و اندام‌های گوشتی می‌گویند، این بیماری دراثر کمبود اکسیژن پدید می‌آید.

 

موزائیک: (Mosaic)


نوع دیگر از بیماری گیاهی که لکه‌های زرد در پیکره‌ی سبز پهنک برگ ایجاد می نماید را بیماری موزائیک می‌نامند که از بیماری‌های ویروسی است.

 

پلاسیدگی: (Wilting)


درگیاهانی دیده می‌شود که ریشه یا آوندهای‌شان مورد حمله قرارگرفته باشند.

 

لکه‌دارشدن برگ و میوه:

بسیاری از انگل‌ها تولید لکه دربرگ و میوه می‌کنند. اندازه، شکل، رنگ، لکه‌ها می‌تواند درتشخیص بیماری مهم باشد.

 

ریزش اندام‌های گیاهی:

ریزش برگ، گل، جوانه، میوه در صورتی که غیرطبیعی و ناشی ازبیماری است که بی‌اندازه باشد.

 

نانیسم: (Nanisme)


نانیسم یا کوتولگی اندام‌های گیاهی دراثر کاهش تعدادی از سلول‌های گیاهی هیپوپلازی (Hypoplasia) و یا کوچک شدن اندازه‌ی سلول‌ها هیپوتروفی(Hypotrophy) پدید می‌آید.

 

ژیگانتیسم: (Gigantism)

عبارت از رشد بی‌اندازه‌ی اندام‌های گیاهی دراثر افزایش تعداد سلول‌هاهیپرپلازی (Hyperplasia) و یا رشد بی‌اندازه‌ی سلول هیپرتروفی(hypertrophy) می‌باشد.ژیگانتیسم در اثر افزایش ازت خاک، عوامل نامساعد

محیط، بیماری‌های باکتریایی و… بوجود می‌آید.

 

عدم تقارن دربرگ:

با ازبین رفتن تقارن بین دوقسمت پهنک بوجود می‌آید.

 

جارویی شدن:


شاخه‌ها از فواصل نزدیک بهم رشد کرده، شکل جارو به خود می‌گیرند.

 

روزت: (Rosette)

فاصله‌ی میان گره هاکم شده و برگ‌ها به‌صورت کپه‌ای مانند گلبرگ‌های گل سرخ شده.

 

تاولی شدن:

بافت میان رگبرگ‌ها رشد فوق العاده‌ای پیدا کرده و در روی پهنک به شکل تاول ظاهر می‌شود.

 

غده یا گال (سرطان):

دراثر تحریک سلول‌ها وعمل هیپروتروفی یا هیپرپلازی بوجود می‌آید.

 

تغییراستحکام بافت گیاهی:

دراثر این بیماری گیاهی ممکن است بافت گیاهی استحکام خود را ازدست داده، پوسیده شود.

 

نکروز: (necrosis)

نکروز دراثر مرگ سلول‌های گیاه بوجود می‌آید که به‌صورت بافت مرده یا لکه‌ی قهوه‌ای خشک ظاهر می‌شود.

 

بلایت یا بادزدگی: (blight)

مرگ سریع برگ، جوانه، شاخه و اندام گیاهی می‌گویند.

 

شانکر: (shanker)

در این بیماری گیاهی به ناحیه‌ی مرده نکروتیک فرورفته با حاشیه‌ی مشخص در پوست ریشه، تنه یا شاخه می‌گویند.

 

مرگ سرشاخه: (Dieback)


مرگ سریع سرشاخه‌ها از انتها به پائین گسترش می‌یابد.

 

آنتراکنوز: (Anthracnose)

به لکه‌های زخم مانند نکروتیک روی برگ، ساقه، میوه یا گل می‌گویند.

 

جرب:‌(Scab)

لکه‌های موضعی روی برگ، میوه، غده و یا سایرقسمت‌های گیاه که به‌طور عمده کمی برجسته یا فرورفته بوده و ترک خورده نیز می‌باشند که این نوع از بیماری گیاهی می تواند صدمات زیادی به کیفیت محصول و خود گیاه وارد نماید.

 

سفیدک: (Mildew)

لکه‌های زرد یا نکروتیک (خشک) روی برگ، ساقه و میوه اند که به‌طورمعمول با ریسه یا اندام‌های بارده قارچ همراه هستند.

 

لکه: (Blotch)

قسمت‌های نسبتاً وسیع ونامنظم تغییر رنگ یافته یا مرده روی اندام‌های گیاه

 

مومیایی: (Mummy)

میوه‌ای که براثر حمله‌ی قارچ پوسیده و سپس چروکیده و خشک شده باشد.

 

سیاهک: (Smut)

بیماری ناشی از قارچ‌های راسته‌ی Ustilaginales

 

پژمردگی: (Wilt)

در این بیماری گیاهی پلاسیدگی و ازبین رفتن شادابی گیاه براثر کمبود یا ازدست دادن آب اتفاق می افتد، پژمردگی ممکن است براثر اختلال درانتقال یا جذب آب.

 

زردی: (Yellows)

اصطلاحی برای توصیف بیماری‌های گیاهی که نشانه‌ی عمده و شهود آن‌ها زردی است.