علت ترکیدگی پوست مرکبات چیست؟

عارضه ترکیدگی پوست مرکبات در اغلب موارد با نوسانات شدید رطوبت خاک و همچنین رطوبت نسبی و دمای هوا مرتبط است.

در طول دوره های آب و هوایی نسبتا گرم و خشک، خاصیت الاستیسیته (ارتجاعی) پوست میوه تا حدی کاهش می یابد و در ادامه با آبیاری شدید و یا بارش شدید باران بعد از دوره های گرم و خشک، مقادیر قابل ملاحظه ای آب توسط درخت و در نهایت میوه جذب می شود، سپس نیرویی از قسمت های درونی میوه به بخش های خارجی میوه وارد می شود و در نتیجه پوست میوه از ضعیف ترین و نازکترین بخش آن یعنی ناف شروع به ترکیدگی به قسمت مرکزی و دم میوه می کند.

دوره های آب و هوایی مرطوب بعد از سپری شدن دوره های طولانی هوای گرم و خشک نیز می تواند زمینه ترکیدگی میوه مرکبات را افزایش  دهد.

کمبود عناصر پتاسیم و کلسیم در مراحل اولیه رشد میوه، منجر به افزایش ترکیدگی میوه مرکبات می شود (کمبود دو عنصر ذکر شده تولید میوه های با پوست نازک و از نظر ساختاری ضعیف را به دنبال دارد که در نتیجه زمینه ترکیدگی را افزایش می دهد).

ترکیدگی پوست مرکبات

جهت تعیین دقیق میزان مصرف کلسیم و پتاسیم انجام آزمون برگ پیشنهاد می شود.

مدیریت:

  1. آبیاری صحیح و مدیریت شده با دوره های زمانی مشخص به طوریکه نوسانات رطوبت موجود در خاک در دوره های گرم سال به حداقل برسد.
  2. محلولپاشی تناوبی با کودهای کلسیمی (ترجیحا کودهای کمپلکس شده حاوی کلسیم و بر، از آنجایی که بر به پایداری و تثبیت کلسیم در آوندهای گیاهی کمک می کند) و پتاسیمی در دو تکرار با فاصله زمانی مشخص و در مراحل اولیه رشد میوه (قبل از اینکه میوه به اندازه گردو یا تخم مرغ رسیده باشد).
  3. کود آبیاری با کودهای کلسیمی به ویژه نیترات کلسیم در مراحل اولیه رشد میوه، کلسیم آزاد را به میزان بیشتر و مدت زمان طولانی تری برای استفاده گیاه فراهم می آورد و در نتیجه با انتقال تسهیل شده کلسیم آزاد از آوندهای چوبی به میوه های در حال نمو، رسوب کلسیم در دیواره های سلولی افزایش می باید و این خود به معنی افزایش ویژگی ارتجاع پذیری پوست میوه و مقاومت در مقابل ترکیدگی احتمالی اواخر مرداد و شهریور می باشد.
  4. محلولپاشی با کودهای آمینو اسید با خلوص بالا و نیز کودهای حاوی گلایسین بتائین جهت به حداقل رساندن تنش های محیطی ناشی از دوره های طولانی آب و هوای گرم و خشک

❇لوتوس شیمی جهت تعیین دقیق میزان کود مصرفی، آزمون برگ را توصیه می نماید.