عوامل موثر در رنگ پوست میوه

چرا عوامل موثر در رنگ پوست میوه برای کشاورزان مهم به شمار می روند؟

رنگ پوست میوه یکی از مهم ترین شاخص های کیفی ارقام سیب و گلابی برای مصرف کننده می باشد. بنابراین اکثر پرورش دهندگان ارقام سیب در جستجوی روش های نوین برای افزایش و بهبود رنگ تولیدی میوه باغ خود می باشند. از این رو فاکتور تغذیه در رسیدن به مطلوب باغداران (میوه های با ظاهر مشتری پسند) نقش تعیین کننده ای ایفا می کند.

✅گزارشات تحقیقاتی نشان می دهد که محلولپاشی برگی با کودهای دارای عناصر فسفر، کلسیم و منیزیم، افزایش رنگ قرمز پوست سیب رقم فوجی را به دنبال داشته و همچنین منجر به افزایش غلظت فلاونوئیدها در رقم سیب ذکر شده می شود.

✅تحقیقات انجام شده در آفریقای جنوبی نشان می دهد که فسفر نقش بسیار مهمی در رنگ گیری پوست ارقام سیب دارد. مکانیسم تاثیر فسفر به صورتی است که با افزایش تولید نوعی آنزیم دخیل در سنتز آنتوسیانین (رنگیزه اصلی که رنگ قرمز میوه سیب را تعیین می کند)، منجر به بهبود رنگ قرمز میوه ارقام سیب می شود.

✅تحقیقات دیگر انجام شده بر روی ارقام سیب مک اینتاش و قرمز لبنان (رد دلیشز) نشان می دهد که محلولپاشی برگی دوره ای با کود های داری فسفر و منیزیوم یا فسفر و کلسیم بعد از ریزش گلبرگ تا یک هفته قبل از برداشت تجاری میوه در مقایسه با درختانی که تیمار محلولپاشی بر روی آنها انجام نشده بود، منتج به افزایش رنگ زمینه قرمز بسیار با کیفیتی در پوست میوه ارقام سیب فوق الذکر شده بود.

✅از دیگر عناصری که نقش بسیار مهمی در افزایش کیفیت رنگ پوست ارقام سیب دارد پتاسیم می باشد. پتاسیم با افزایش در سنتز رنگیزه آنتوسیانین، بهبود رنگ گیری پوست میوه ارقام سیب را موجب می شود. با این وجود، تامین کودهایی برای محلولپاشی یا کود آبیاری که کاتیون های موجود در آن در تعادل با یکدیگر باشند (به ویژه برای کلسیم) یک ضرورت بسیار مهم به حساب می آید. با توجه به جذب ترجیحی پتاسیم بر کلسیم، در نظر گرفتن تامین کلسیم در دستورالعمل محلولپاشی برگی به منظور کاهش ناهنجاری لکه تلخ (Bitter pit) در ارقام سیب ضروری به نظر می رسد.

✅یکی دیگر از عناصری که نقش مهمی در تعیین رنگ قرمز ارقام سیب دارد عنصر روی می باشد در حالیکه عنصر منگنز بهبود رنگ زمینه سبز در ارقامی مثل سیب گلاب، مک اینتاش را باعث می شود.

✅مکانسیم تاثیر منیزیوم در افزایش کیفیت رنگ قرمز ارقام سیب به این صورت است که از طریق افزایش تولید کربوهیدرات (بلوک های ساختمانی برای تولید رنگیزه های قرمز)، بهبود رنگ میوه را باعث می شود.

متخصصان مجموعه لوتوس شیمی فلات ماد همواره همراه شما کشاورزان و محققان گرامی می باشند.