غلظت نمک و تعریف C در خاک

در این مقاله با غلظت نمک و تعریف C در خاک آشنا خواهیم شد.

غلظت نمک در محلول خاک بر اساس اصل توانائی نمک در هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک با هدایت سنج الکتريکی تعیین می گردد یابه عبارتی شوری خاک را براساس پارامتری بنام E.C. يا قابليت هدايت الکتريکی مشخص می‌کنند.

هدایت الکتریکی (ECe) یا گاهی اوقات ( EC) بر حسب دسی زیمنس بر متر (dsm-1 ) اندازه گیری می شود. واحد قدیمی تر اندازه گیری، میلی موس برسانتی متر بود. هدايت‌سنج الکتريکی ، دستگاهی است که قابليت هدايت الکتريکی محلول خاک يا (E.C) را اندازه‌گيری می‌كند. خاک‌هايی که E.C. آن‌ها بيشتر از Ds/m  ۴  باشد، جزء خاکهای شور طبقه‌بندی می ‌شوند.

وضعیت سدیم یا تعریف اصطلاح ESP در خاک:

وضعیت سدیم به صورت نسبت سدیم تبادلی به کل ظرفیت تبادل کاتیونی خاک تعیین می گردد. اصطلاحی که در این مورد استفاده می شود، درصد سدیم تبادلی (ESP) است.

شوری خاک و رابطه آن با PH:

در خاکهای شور غلظت نمک های محلول بالا است و اگر کاتیون های غالب، Mg یا Na باشند ،قلیایی هستند. اماممکن است در خاکهای شور، هیدروژن تبادلی زیاد شده و PH کمتر از 4 باشد که در چنین خاکهائی که شدیدا اسیدی هستند، قابلیت دسترسی عناصر غذائی تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین فهم ماهیت شوری و قلیائیت خاک می تواند کمک بزرگی در مدیریت حاصلخیزی چنین خاکهائی محسوب شود.