فشردگی خاک و راههای مقابله

در بحث فشردگی خاک و راههای مقابله می خواهیم به چند نکته مهم اشاره نماییم.

فشردگي خاك يكي از مسائل و مشكلات مهم پيش روي كشاورزي مدرن امروزي است. استفاده بي رويه از ماشين، كشت بيش از حد، دوره تناوب كوتاه مدت، چراي بيش از حد دام، مديريت غير اصولي و نامناسب خاك منجر به ايجاد فشردگي شده است. فشردگي خاك در يك محدوده وسيعي از اقليم و نوع خاك ها اتفاق مي افتد. هم چنين با كاهش مقدار مواد آلي و انجام عمليات خاكورزي يا چراي دام در محتوي رطوبت بالا وضعيت فشردگي خاك تشديد مي يابد.

فشردگي خاك باعث افزايش مقاومت خاك و كاهش قدرت حاصلخيزي آن بوسيله كاهش توان ذخيره و تامين آب و مواد غذايي خواهد شد كه نتيجه آن نياز به مصرف ميزان كود اضافي و افزايش هزينه هاي توليد مي باشد. و پس از آن باعث تشكيل زنجيره منفي اثر گذار خواهد شد از آن جمله مي توان به كاهش رشد گياهان در نتيجه ورودي كمتر مواد آلي تازه به خاك، كاهش چرخه ي بازيافت مواد آلي و فرآيند معدني شدن، كاهش فعاليت ميكرو ارگانيسم ها و افزايش فرسايش خوردگي و استهلاك در مشين هاي كشاورزي خواهد شد.

 

در اينجا در مورد ماهيت و دلايل فشرده شدن خاك و راه حل هاي پيشنهاد خواهد شد. روش هاي متعددي براي مشكل فشردگي خاك وجود دارد كه مي بايست با در نظر گرفتن نوع و شرايط خاك، محيط زيست و سيستم كشاورزي موجود اعمال و استفاده شود.روش هاي عملي زير در مورد چگونگي جلوگيري و كاهش فشردگي خاك مي باشند:

الف) كاهش فشار وارد بر خاك از طريق كاهش بار وارد بر محور چرخ(با افزايش سطح تماس چرخ با خاك)

ب) اجازه هر نوع كار(شخم، رفت و آمد ماشين ها و چراي دام) بر روي خاك در رطوبت مناسب

پ) استفاده از مسير كوتاهتر براي رفت آمد ماشين ها در زمرعه و كاهش زمان و دوره چراي دام ها

ت)كنترل ترافيك ماشين ها

ث) افزايش ماده آلي خاك از طريق باقي گذاردن بقاياي گياهي از كشت قبلي

ج) از بين بردن فشردگي خاك با استفاده از ريپر

چ) استفاده از گياهان داراي قدرت بالا در نفوذ عمودي ريشه در تناوب زراعي

ح) نگهداري خاك در حالت بهينه از لحاظ درصد اشباع مناسب و رساندن مواد مغذي لازم وكامل مورد نياز گياه براي كمك به خاك هم چنين شناخت خواص بوتانيكي محصول براي مقاومت در برابر تنش هاي مضر خارجي