محلول پاشی کلسیم در پاییز

محلول پاشی کلسیم در پاییز هنگامی انجام می پذیرد که جوانه های بارده تشکیل شده در طول فصل و یا اواخر فصل با توجه به نوع درخت، ممکن است در اثر مواجهه با شرایط تنش زا در طول پاییز و زمستان تضعیف شده و یا ریزش پیدا کنند. از این رو تقویت این نوع جوانه ها برای مقابله با تنش، امری ضروری محسوب می شود. بنابراین، کاربرد ترکیباتی که بتواند موجب استحکام و تقویت جوانه های بارده بر روی شاخه ها و در نتیجه بهبود فروت ست در ابتدای فصل رشد گردد، توجه مضاعفی را می طلبد. مهمترین عارضه لکه پوست استخوانی  (Endocarp Lesion) طی چند سال اخیر در مناطق پسته کاری کشور و به ویژه استان کرمان شیوع پیدا کرده است. این عارضه تا کنون بر روی ارقام کله قوچی، احمد آقایی و فندقی مشاهده شده و خسارت آن بر روی ارقام کله قوچی و احمد آقایی شدید می باشد. علایم عارضه از مرحله شروع تشکیل پوست استخوانی تا سخت شدن آن به صورت سیاه شدن پوست استخوانی از قسمت راس به سمت قاعده میوه که حدودا تا دو سوم آن را می پوشاند مشاهده می شود.

بررسی نقش عناصر پر مصرف و کم مصرف نشان داده است که عارضه مذکور در اثر برهم خوردن نسبت تعادلی بین کلسیم و منیزیم در اثر افزایش بیش از اندازه منیزیم در آب آبیاری باغ های پسته بوجود آمده و در واقع افزایش منیزیم سبب بروز کمبود کاذب کلسیم می شود. بهترین نسبت کلسیم به منیزیم وقتی است که این نسبت بیشتر از 2 باشد و وقتی این نسبت کمتر از 1 شود با مسمومیت منیزیم روبرو هستیم.

نتایج مقدماتی یک پروژه تحقیقاتی با محلول پاشی چند نوع کود کلسیم  در پاییز بعد از ریزش برگ ها نشان داد این عارضه تا حدود 90% کاهش می یابد.در اصل کلسیم محلول پاشی شده در پاییز در محور خوشه ها تجمع و در بهار از این عارضه جلوگیری می نماید. لذا پیشنهاد می گردد جهت کاهش عارضه در آبان ماه؛ قبل یا پس از ریزش برگ ها محلولپاشی با کود های کلسیمی در باغات انجام شود.

متخصصان مجموعه لوتوس شیمی فلات ماد همواره همراه شما.