" /> سولفات پتاسیم | Potassium Sulfate | لوتوس شیمی

توضیحات

می توان به جرأت گفت که پتاسیم دومین عنصر پرمصرف پس از ازت در گیاهان است و وجود پتاسیم در گیاه باعث افزایش طعم و رنگ و کیفیت میوه می گردد. کود سولفات پتاسیم از تأثیر اسید سولفوریک بر کلرور پتاسیم بوجود می آید و همچنین واکنش لنگبینیت (پتاسیم منیزیم سولفات) با KCL  منجر به تولید پتاسیم سولفات و منیزیم کلرید می شود.

سولفات پتاسیم حاوی 40% پتاسیم بوده( %54 K2O ) و در دمای معمولی حدود 12% آن در آب حل میشود. این کود به دلیل دارا بودن گوگرد باعث کاهش اسیدیته خاک شده و گوگرد آن نیز در تغذیه گیاهی نقش دارد مقدار گوگرد موجود در سولفات پتاسیم حدود 46% بصورت سولفات می باشد. این کود در مناطقی که دارای ریسک بالای شوری هستند بهترین منبع پتاسیم است و همچنین آبشویی کاتیونها در خاکهای سبک را کاهش داده و کمتر باعث آبشویی میشود. این کود در خاکهای قلیایی و شور باعث افزایش جذب فسفر، آهن و ریز مغذی ها بوسیله ریشه گیاهان میشود.

از این کود علاوه می توان بصورت محلول پاشی نیز استفاده نمود که میزان مقاومت گیاه را در فصل سرما افزایش می دهد. این کود به دلیل بهبو شوری (PH) خاک می تواند باعث افزایش جذب عناصر میکرو و ماکرو شود مخصوصاً به جذب آهن و فسفر توسط گیاه کمک می نماید.