" /> سوپر فسفات تریپل | Triple Super Phosphate | لوتوس شیمی

توضیحات

فسفر یکی از عناصر پر مصرف گیاه بوده که حدود 0.15% وزن خشک گیاهان را تشکیل میدهد. این عنصر جزئی از ترکیب ساختمانی مولکولهای مهم از جمله اسید نوکلئیک و فسفولیپیده میباشد.در نتیجه گیاه بدون آن نمیتواند به رشد خود ادامه دهد.بیشترین میزان جذب فسفر در PH حدود 6.5 تا 7.5 است. از مهمترین کودهای فسفره میتوان به سوپر فسفات تریپل اشاره کرد. این کود حاوی 46 درصد P2O5 است و از تاثیر اسید فسفریک بر خاک فسفات بوجود می آید و فاقد گچ میباشد. این کود حدود %40 در آب قابل حل است. به دلیل بالا بودن درصد P2Oواکنش بیشتر و شدید تری انجام شده فلذا فسفر محلول به میزان بیشتری به صورت غیر محلول در می آید و مقدار زیادی از ریز مغذی های خاک از جمله گوگرد، کلسیم، منیزیم، آهن، روی و منگنز را به شکل غیر محلول در می آورد که غیر قابل استفاده توسط گیاه شده و راندمان جذب فسفر را به کمتر از 60% می رساند که به عبارتی %16 از 39% فسفر محلول غیر قابل استفاده میگردد استفاده از این کود باعث محکم شده ساختمان خاک شده و نفوذپذیری خاک را کاهش می دهد، لذا توصیه میشود در صورت نیاز و فقط با نظر کارشناس مورد استفاده قرار گیرد و یا از کودهای جایگزین مانند سوپر فسفات ساده استفاده گردد.