" /> مونو آمونیوم فسفات | Mono Ammonium Phosphate | لوتوس شیمی

توضیحات

مونو آمونیوم فسفات (Mono Ammonium Phosphate) دارای عناصر ازت و  فسفر می باشند که هر دو از عناصر بسیار پرمصرف در کشاورزی هستند و در رشد و شادابی گیاه دارای نقش بسیار حیاطی می باشند. از آنجاییکه درجه حلالیت مونوآمونیوم فسفات  در آب از سوپر فسفاتها بیشتر می باشد می توان به صورت محلول در آب کشاورزی نیز از آن استفاده نمود.

این کود از اثر اسید فسفریک بر آمونیاک به دست می آید. مونو آمونیوم فسفات دارای %52 P2O5 ، و %10 ازت میباشد. از کود مونوآمونیوم فسفات به عنوان کود آبیاری و درسیستم آبیاری تحت فشار استفاده میشود. مونو آمونیوم فسفات دارای واکنش خنثی تا کمی اسیدی میباشد و دارای خواص فیزیکی مطلوبی است.

این کود در رشد رویشی گیاه، یکنواختی شکوفه ها و همچنین در افزایش مقاومت به سرما و افزایش تولید محصول تأثیر بسزایی دارد دلیل عمده این عملکرد ارتباط مستقیم با فسفر موجود در این کود است که  pH  مؤثر را در حد 4 تا 5 نگه داشته و باعث افزایش جذب سایر عناصر (ماکرو و میکرو) می شود.

نیتروژن موجود در این ماده به صورت آمونیوم می باشد که نسبت به سایر انواع آن پایدارتر بوده و لذا مدت زمان بیشتری در دسترس گیاه و ریشه آن باقی می ماند. هم چنین نیتروژن موجود در آن، باعث افزایش جذب فسفر می شود و به دلیل آن که مونو آمونیوم فسفات دارای خاصیت بافری است، pH خاک را حدوداً ثابت نگه میدارد باید متذکر شد که این نهاده معمولاً بصورت پودر سفید رنگ بوده و در بسته بندی 25 کیلویی و گاهاً 50 کیلویی نیز ارائه می گردد. شایان ذکر است که ترجیح دارد که در محیط های خشک و به دور  از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

جهت دریافت مشاوره می توانید با متخصصان مجموعه لوتوس شیمی فلات ماد تماس بگیرید.