" /> گازوئیل | نفت گاز | Gasoil | لوتوس شیمی

توضیحات

گازوئیل مایعی بی رنگ با ویسزکوزیته پایین و بویی قوی که نقطه اشتعال آن عموماً بیش از °54 درجه سانتیگراد و نقطه ریزش °0 درجه می باشد. اصلی ترین مشخصه گازوئـیل عدد اکتان است که باید بیشتر از 50 باشد تا موتور بتواند بی صدا و نرم کار کند.

گازوئـیل از روش تقطیر جزبه جز بدست می آید که به عنوان سوخت موتورهای دیزلی و تاسیسات حرارتی بکار می رود عمده کیفیت و ویژگی های گازوئـیل بستگی به نفت خام اولیه دارد.

محدوده هیدروکربن گازوئـیل بین C20-C14  تا C25  با دامنه نقطه جوش °250 – °385 درجه سانتیگراد می باشد که شامل سه گروه پارافینیک ، آروماتیک ، نفتنیک می باشد .

روشهای دیگر فرآوری سوخت دیزل بدون نفت ، زیست توده به مایع (BTL) زیست دیزل و گاز به مایع (GTL) می باشد که امروزه در دنیا به سرعت افزایش پیدا می کند.

استاندارد مناسب دیزل گازوئیل با گوگرد محلول با مقدار بسیار کم می باشد.

بر این مبنا سوخت دیزل به کاررفته در اروپا و آمریکا از دیزل های کم گوگرد می باشد.