2018-10-14
انواع خاک رسوبی

انواع مختلف خاک

انواع مختلف خاک : خاک اسیدی: خاکهایی که PH پایین تر از 6 دارند و در ترکیب آنها از کودهای حیوانی و خاک برگ ….استفاده شده است. خاک برگ: بقایای گیاهان که از روی هم انباشتن و تجزیه برگ ها در شرایط بخصوص حاصل میشود . خاک برگ انواع مختلفی […]