2018-10-14
انواع خاک رسوبی

انواع مختلف خاک

انواع مختلف خاک : خاک اسیدی: خاکهایی که PH پایین تر از 6 دارند و در ترکیب آنها از کودهای حیوانی و خاک برگ ….استفاده شده است. خاک برگ: بقایای گیاهان که از روی هم انباشتن و تجزیه برگ ها در شرایط بخصوص حاصل میشود . خاک برگ انواع مختلفی […]
2018-09-14

زمان و انواع روش کوددهی به گیاهان

در این مبحث زمان و انواع روش کوددهی به گیاهان را به اجمال بخش بندی نموده و تعدادی را شرح میدهیم. زمان مصرف كودهای شيميايی: به طور كلی، كودهای شيميايی در دو زمان قبل يا همزمان كاشت (پايه) و پس از رويش (سرك) مصرف می گردد. گفتنی است كه عواملی […]
2018-09-14

خاك مناسب انواع گیاهان

خاك مناسب انواع گیاهان تفاوت هایی با هم دارند،  ولی به طور کلی یک خاک خوب باید از دو ویژگی مهم برخوردار باشد: ویژگی اول اینکه این که آب بتواند به راحتی در آن جریان یابد. (جریان مناسب آب در خاک ارتباط مستقیم با تغذیه گیاه دارد زیرا که گیاه […]