2018-10-14
انواع خاک رسوبی

انواع مختلف خاک

انواع مختلف خاک : خاک اسیدی: خاکهایی که PH پایین تر از 6 دارند و در ترکیب آنها از کودهای حیوانی و خاک برگ ….استفاده شده است. خاک برگ: بقایای گیاهان که از روی هم انباشتن و تجزیه برگ ها در شرایط بخصوص حاصل میشود . خاک برگ انواع مختلفی […]
2018-10-14

سوزاندن مزارع عامل مرگ تدریجی خاک

سوزاندن مزارع عامل مرگ تدریجی خاک و آلودگی هوا می‌شود مزارع را پس از برداشت به آتش نکشید سوزاندن آثار به جا مانده مزارع پس از برداشت محصول، سنت نادرستی است که هنوز در بین برخی کشاورزان مرسوم است؛ سنتی که با پایان فصل برداشت، بسیاری از مزارع کشور را […]
2018-09-30

مزایای مواد آلی در خاک 

یکی از مهمترین مزایای مواد آلی در خاک که اصای ترین عامل در عملکرد و کیفیت مطلوب محصولات کشاورزی، حاصلخیزی خاک است. این عامل خود تحت تأثیر سه عامل ماده آلی ، ظرفیت تبادل کاتیونی و درصد اشباع کاتیون های قلیایی خاک است. با توجه به این نکته که ظرفیت تبادل […]
2018-09-19

مواردی که محلولپاشی نسبت به کوددهی در خاک ارجحیت دارد

شاید این سئوال در ذهن شما باشد که در چه مواردی که محلولپاشی نسبت به کوددهی در خاک ارجحیت دارد ؟ – هنگامیکه فعالیت و رشد ریشه ها به دلیل تهویه کم خاك، رطوبت بسیارپایین و یا بسیار بالاي خاك و آلودگی به بیماري نماتد و خسارت آفات و جوندگان کاهش […]
2018-09-14

خاك مناسب انواع گیاهان

خاك مناسب انواع گیاهان تفاوت هایی با هم دارند،  ولی به طور کلی یک خاک خوب باید از دو ویژگی مهم برخوردار باشد: ویژگی اول اینکه این که آب بتواند به راحتی در آن جریان یابد. (جریان مناسب آب در خاک ارتباط مستقیم با تغذیه گیاه دارد زیرا که گیاه […]