2018-09-30

بعضی از انواع بیماری گیاهی

بعضی از انواع بیماری گیاهی بی‌رنگی: (Etiolation) ازبین رفتن رنگ سبز گیاه به علت رشد درتاریکی یا دراثر مواد تولید شده در میکروارگانیزم‌ها   سبزردی یا کلروز: (Chlorosis) این نوع از بیماری گیاهی که موجب از بین رفتن جزئی یا کلی رنگ سبز اندام‌های گیاهی دراثر کمبود موادغذایی یا حمله‌ی […]