2018-03-16
محصولات و نهادهای کشاورزی

محصولات و نهادهای کشاورزی

واژه محصولات و نهادهای کشاورزی به گیاهی خودرو یا کشت شده اطلاق می‌شود که محصول آن در مراحل خاصی از رشد گیاه توسط انسان برداشت می‌شود (گیاهانی که کشت نشده اما محصول آن‌ها برداشت می‌شود، به مانند گیاهانی که کشت می‌شوند اما محصول آن‌ها هرگز برداشت نمی‌شود به عنوان محصولات […]