2019-11-08
سال آوری باغات

سال آوری باغات میوه

    سال آوری باغات میوه به معنای تولید محصول بیشتر در یک سال و عدم تولید یا تولید محصول کمتر در سال بعد است. آنچه در ارتباط مستقیم با تولید محصول می توان اشاره داشت، جوانه های زایشی و تولید گل است. پس در سال آور یا پر بار […]
2018-09-30

محلول پاشی کلسیم در پاییز

محلول پاشی کلسیم در پاییز هنگامی انجام می پذیرد که جوانه های بارده تشکیل شده در طول فصل و یا اواخر فصل با توجه به نوع درخت، ممکن است در اثر مواجهه با شرایط تنش زا در طول پاییز و زمستان تضعیف شده و یا ریزش پیدا کنند. از این […]
2018-09-19

مواردی که محلولپاشی نسبت به کوددهی در خاک ارجحیت دارد

شاید این سئوال در ذهن شما باشد که در چه مواردی که محلولپاشی نسبت به کوددهی در خاک ارجحیت دارد ؟ – هنگامیکه فعالیت و رشد ریشه ها به دلیل تهویه کم خاك، رطوبت بسیارپایین و یا بسیار بالاي خاك و آلودگی به بیماري نماتد و خسارت آفات و جوندگان کاهش […]