2018-09-14

زمان و انواع روش کوددهی به گیاهان

در این مبحث زمان و انواع روش کوددهی به گیاهان را به اجمال بخش بندی نموده و تعدادی را شرح میدهیم. زمان مصرف كودهای شيميايی: به طور كلی، كودهای شيميايی در دو زمان قبل يا همزمان كاشت (پايه) و پس از رويش (سرك) مصرف می گردد. گفتنی است كه عواملی […]