2018-09-30

محلول پاشی کلسیم در پاییز

محلول پاشی کلسیم در پاییز هنگامی انجام می پذیرد که جوانه های بارده تشکیل شده در طول فصل و یا اواخر فصل با توجه به نوع درخت، ممکن است در اثر مواجهه با شرایط تنش زا در طول پاییز و زمستان تضعیف شده و یا ریزش پیدا کنند. از این […]
2018-09-30

گلریزی در گوجه فرنگی

گلریزی در گوجه فرنگی مشکلی است که بسیاری از گلخانه داران با آن برخورد دارند وبه همراه بحث گرده افشانی دو مشکل عمده گلخانه داران در کشت گوجه فرنگی است.این دو مشکل باعث شده تابسیاری از گلخانه داران از کشت گوجه فرنگی سر باززده توجیهاتی چون “تواین زمین نمیشه گوجه […]