2018-09-19

مواردی که محلولپاشی نسبت به کوددهی در خاک ارجحیت دارد

شاید این سئوال در ذهن شما باشد که در چه مواردی که محلولپاشی نسبت به کوددهی در خاک ارجحیت دارد ؟ – هنگامیکه فعالیت و رشد ریشه ها به دلیل تهویه کم خاك، رطوبت بسیارپایین و یا بسیار بالاي خاك و آلودگی به بیماري نماتد و خسارت آفات و جوندگان کاهش […]
2018-09-14

زمان و انواع روش کوددهی به گیاهان

در این مبحث زمان و انواع روش کوددهی به گیاهان را به اجمال بخش بندی نموده و تعدادی را شرح میدهیم. زمان مصرف كودهای شيميايی: به طور كلی، كودهای شيميايی در دو زمان قبل يا همزمان كاشت (پايه) و پس از رويش (سرك) مصرف می گردد. گفتنی است كه عواملی […]