2018-09-30

گلریزی در گوجه فرنگی

گلریزی در گوجه فرنگی مشکلی است که بسیاری از گلخانه داران با آن برخورد دارند وبه همراه بحث گرده افشانی دو مشکل عمده گلخانه داران در کشت گوجه فرنگی است.این دو مشکل باعث شده تابسیاری از گلخانه داران از کشت گوجه فرنگی سر باززده توجیهاتی چون “تواین زمین نمیشه گوجه […]