2018-09-14

خاك مناسب انواع گیاهان

خاك مناسب انواع گیاهان تفاوت هایی با هم دارند،  ولی به طور کلی یک خاک خوب باید از دو ویژگی مهم برخوردار باشد: ویژگی اول اینکه این که آب بتواند به راحتی در آن جریان یابد. (جریان مناسب آب در خاک ارتباط مستقیم با تغذیه گیاه دارد زیرا که گیاه […]