2018-09-30
خاک مناسب کاشت

خاک مناسب جهت کاشت درختان براساس اقلیم منطقه

✔  براساس نوع درخت و اقلیم منطقه، به مخلوط خاکی مناسبی جهت رشد بهتر درختان نیاز داریم. بطور کلی خاک مناسب تمامی درختان، خاکهای رسی- شنی به همراه مقدار  آهک مناسب و کود حیوانی  می باشند. اما بطور اختصاصی به خاک مورد نیاز چند نوع درخت در زیر اشاره می […]