2018-09-14
PH خاک

pH یا اسیدیته خاک

Ph یا اسیدیته خاک چیست و چرا جهت افزایش راندمان محصولات خاک بايد داراي PH مناسب باشد؟ سئوالی است که دانستن پاسخ آن در جهت افزایش میزان تولید تأثیر قطعی خواهد داشت. هر گياهي يک محدوده pH خاص و مناسبي را تحمل مي‌کند اگر pH خاک کم يا زياد باشد […]